Namo Guan Shi Yin Pusa

Namo Guan Shi Yin Pusa
Namo Guan Shi Yin Pusa
Play   ~    Download
Namo Guan Shi Yin Bodhisattva 南無觀世音菩薩聖號  法鼓山 高清
Namo Guan Shi Yin Bodhisattva 南無觀世音菩薩聖號 法鼓山 高清
Play   ~    Download
Namo Guan Shi Yin Pusa (Guanyin Mantra)
Namo Guan Shi Yin Pusa (Guanyin Mantra)
Play   ~    Download
"Namo Guan Shi Yin Pusa"(2HOUR)สวดพระนาม พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ( เปลี่ยนสีรุ้ง )
"Namo Guan Shi Yin Pusa"(2HOUR)สวดพระนาม พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ( เปลี่ยนสีรุ้ง )
Play   ~    Download
观世音菩萨 ; สวด Namo Guan Shi Yin Pusa
观世音菩萨 ; สวด Namo Guan Shi Yin Pusa
Play   ~    Download
Namo Guan Shi Yin Pusa ~ Imee Ooi
Namo Guan Shi Yin Pusa ~ Imee Ooi
Play   ~    Download
"Namo Guan Shi Yin Pusa” Music
"Namo Guan Shi Yin Pusa” Music
Play   ~    Download
南无观世音菩萨 Namo Guan Shi Yin Pu Sa
南无观世音菩萨 Namo Guan Shi Yin Pu Sa
Play   ~    Download
Erin McGaughan Chant "Namo Guan Shi Yin Pusa"—Seattle Unity Church—07-20-2014
Erin McGaughan Chant "Namo Guan Shi Yin Pusa"—Seattle Unity Church—07-20-2014
Play   ~    Download
南無觀世音菩薩聖號 Namo Guan Shi Yin Bodhisattva
南無觀世音菩薩聖號 Namo Guan Shi Yin Bodhisattva
Play   ~    Download
南無觀世音菩薩 The Guan Yin Mantra (唱誦篇) - 黃慧音 Imee Ooi
南無觀世音菩薩 The Guan Yin Mantra (唱誦篇) - 黃慧音 Imee Ooi
Play   ~    Download
Namo Guan Shi Yin Pu Sa Bodhisattva
Namo Guan Shi Yin Pu Sa Bodhisattva
Play   ~    Download
(觀世音菩薩) Namo Guan Shi Yin Pusa
(觀世音菩薩) Namo Guan Shi Yin Pusa
Play   ~    Download
观世音菩萨 ; สวด Namo Guan Shi Yin Pusa
观世音菩萨 ; สวด Namo Guan Shi Yin Pusa
Play   ~    Download
Namo Guan Shi Yin Pusa
Namo Guan Shi Yin Pusa
Play   ~    Download
觀音法門 - 南無觀世音菩薩 (Namo Kuan Shi Yin Pusa)
觀音法門 - 南無觀世音菩薩 (Namo Kuan Shi Yin Pusa)
Play   ~    Download
Namo Guan Shi Yin Pusa
Namo Guan Shi Yin Pusa
Play   ~    Download
Avalokiteshvara / Kannon / Guan Yin Pusa mantra
Avalokiteshvara / Kannon / Guan Yin Pusa mantra
Play   ~    Download
Sudha performing a mantra for Kuan Yin, the bodhisatva of compassion
Sudha performing a mantra for Kuan Yin, the bodhisatva of compassion
Play   ~    Download
南無觀世音菩薩聖號 Namo Guan Shi Yin Pusa (Avalokitesvara Bodhisattva)
南無觀世音菩薩聖號 Namo Guan Shi Yin Pusa (Avalokitesvara Bodhisattva)
Play   ~    Download
Namo Guan Shi Yin Pu Sa Chant
Namo Guan Shi Yin Pu Sa Chant
Play   ~    Download
Kuan Yin Mantra - Namo Guan Shi Yin Pusa - Imee Ooi
Kuan Yin Mantra - Namo Guan Shi Yin Pusa - Imee Ooi
Play   ~    Download
NAMO GUAN SHI YIN PUSA  (Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát)
NAMO GUAN SHI YIN PUSA (Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát)
Play   ~    Download
Namo Guan Shi Yin Pusa
Namo Guan Shi Yin Pusa
Play   ~    Download
(黃慧音) Imee Ooi - Namo Kuan Shi Yin Pusa
(黃慧音) Imee Ooi - Namo Kuan Shi Yin Pusa
Play   ~    Download
Kuan Yin - Crystal Music to Calm your Mind
Kuan Yin - Crystal Music to Calm your Mind
Play   ~    Download
南無觀世音菩薩聖號 七字二音 法鼓山 剪輯2小時加長版 高清 Namo Guan Shi Yin Bodhisattva
南無觀世音菩薩聖號 七字二音 法鼓山 剪輯2小時加長版 高清 Namo Guan Shi Yin Bodhisattva
Play   ~    Download